Kredyty preferencyjne 

Pocedura uzyskania kredytu preferencyjnego wymaga przygotowania biznes planu, oferujemy szybkie opracowanie niezbędnej dokumentacji. Termin napisania biznes planu to 1 dzień roboczy. Uzyskanie kredytu zależy w dużej mierze od sprawności Państwa banku i zajmuje średnio miesiąc. Pomogliśmy już blisko 70 rolnikom zrealizować kredyty preferencyjne.

Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych mogą ubiegać się o kredyty w ramach następujących linii kredytowych:

Kredyt na realizację inwestycji - Symbol nIP

Przenaczenie kredytu: 
 

1.       budowę, przebudowę, remont połączony z:

a.       modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi,

b.       zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2.       zakup lub instalację maszyn: ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3.       zakup gruntów rolnych,

4.       zakup budynków lub budowli,

5.       zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,

6.       wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,

7.       budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

8.       zakup lub budowę budynków lub budowli,

9.       zakup komputerów i oprogramowania,

10.   zakup stada podstawowego.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

1.       osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,

2.       osoby prawne,

3.       jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wkład własny:

  • dla producentów rolnych 20%
  • dla działów specjalnych produckji rolnej 30 %

Maksymalny okres spłaty 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu - 2 lata.

Oprocentowanie 3,38 % rocznie.

Spłata kredytu kwartalnie, półrocznie, rocznie.


Kredyt dla młodych rolników do 40 roku życia - Symbol nMR

Przenaczenie kredytu:

1.       budowę, przebudowę, remont połączony z:

a.       modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi,

b.       zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2.       zakup lub instalację maszyn: ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3.       zakup gruntów rolnych,

4.       zakup budynków lub budowli,

5.       zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,

6.       wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,

7.       budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

8.       zakup lub budowę budynków lub budowli,

9.       zakup komputerów i oprogramowania,

10.   zakup stada podstawowego.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1.       w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyły 40 roku życia,

2.       posiadają wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony kredyt,

3.       powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wynosi nie mniej niż średnia wojewódzką,

4.       mogą być rencistami, o ile prawo do renty ustalone zostało z tytułu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

5.       nie są emerytami.

Wkład własny:

  • dla producentów rolnych 20%
  • dla działów specjalnych produkcji rolnej 30 %

Maksymalny okres spłaty 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu - 2 lata

Oprocentowanie ok 1,78 % rocznie.

Spłata kredytu kwartalnie, półrocznie, rocznie.


Kredyt na nowe technologie - Symbol nNT

Przenaczenie kredytu: 
 

1.       budowę, przebudowę, remont połączony z:

a.       modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi,

b.       zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2.       zakup lub instalację maszyn: ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3.       zakup gruntów rolnych,

4.       zakup budynków lub budowli,

5.       zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,

6.       wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,

7.       budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

8.       zakup lub budowę budynków lub budowli,

9.       zakup komputerów i oprogramowania,

10.   zakup stada podstawowego.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

1.       osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,

2.       osoby prawne,

3.       jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Dodatkowy warunek:
Kredyt może zostać udzielony pod warunkiem, że realizowana inwestycja związana jest z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu w porównaniu do technologii stosowanych już w gospodarstwie.

Wkład własny:

  • dla producentów rolnych 20%
  • dla działów specjalnych produkcji rolnej 30 %

Maksymalny okres spłaty 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu - 2 lata

Oprocentowanie ok 1,78 % rocznie.

Spłata kredytu kwartalnie, półrocznie, rocznie.


Kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ

Przenaczenie kredytu:

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu gruntów rolnych w celu:

1.       utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, i nie większej niż 300 ha użytków rolnych

2.       powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną co najmniej 1 ha lub powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha przeliczeniowy, obliczoną według zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, do powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej i nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

1.       osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,

2.       osoby prawne,

3.       jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wkład własny: 20%

Maksymalny okres spłaty 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu - 2 lata

Oprocentowanie ok 1,78 % rocznie.

Spłata kredytu kwartalnie, półrocznie, rocznie.


Kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol nGR

Przenaczenie kredytu:  

1.       utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej i nie większej niż 300 ha użytków rolnych,

2.       powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię co najmniej 1 ha użytków rolnych do powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej i nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

rolnicy indywidualni

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych:

1.       o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,

2.       prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,

3.       posiadającą kwalifikacje rolnicze,

4.       zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Maksymalny okres spłaty 20 lat.

Karencja w spłacie kredytu - 2 lata

Oprocentowanie ok 1,78 % rocznie.

Spłata kredytu kwartalnie, półrocznie, rocznie.